Regulamin Szkolenia - Nowy projekt

Kontakt
E-mail: info@psychotraumatologia.com.pl
E-mai w spr. szkoleń: fundacjaszkolenia@wp.pl


Przejdź do treści
REGULAMIN SZKOLENIA Z ZAKRESU PSYCHOTRAUMATOLOGII
W FUNDACJI POMORSKIE CENTRUM PSYCHOTRAUMATOLOGII W GDAŃSKU
REGULACJA OGÓLNE

 1. Organizatorami szkoleń w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku (zwanej dalej FPCP) są Fundacja PCP w Gdańsku oraz Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium (zwany dalej CIP), zamiennie zwani dalej „organizatorem/organizatorami” szkolenia.
 2. Miejscem szkoleń stacjonarnych jest siedziba fundacji PCP ul. Brzozowa 15 w Gdańsku Wrzeszczu, lub inne miejsce wskazane przez organizatora.
 3. Platformą do organizacji szkoleń on line jest platforma ZOOM.
 4. W imieniu Fundacji PCP osobą do kontaktu -  koordynatorem szkoleń jest p. Jolanta Zboińska – dane kontaktowe: email: fundacjaszkolenia@wp.pl, tel. +48660765050.
 5. Zgłoszenie na szkolenie odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego/ankiety zgłoszeniowej oraz podpisanie umowy na udział w szkoleniu.
 6. Szczegółowe dane dotyczące współpracy pomiędzy organizatorami szkoleń a uczestnikiem, reguluje umowa, która jest dobrowolnie podpisywana przez obie strony.
 7. Umowa na szkolenie może być wypowiedziana przez każdą ze stron z miesięcznym terminem wypowiedzenia.
 8. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie szkoleń, nagrywanie lub udostępnianie udziału w szkoleniu osobom nie będącym stronami umowy na szkolenie z FPCP i CIP.
 9. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe w formie papierowych wydruków w liczbie odpowiadającej liczbie zjazdów szkoleniowych.
 10. Organizator szkolenia każdorazowo prześle uczestnikowi zapowiedź konkretnego zjazdu nie później niż na 7 dni przed zaplanowanym terminem zjazdu, ze wskazaniem konkretnego miejsca szkolenia. W przypadku braku tego typu zapowiedzi uczestnik jest zobowiązany do kontaktu z organizatorem w celu sprawdzenia zaistniałych problemów komunikacyjnych.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca konkretnego zjazdu szkoleniowego. W takiej sytuacji organizator jest zobowiązany aby poinformować uczestnika o zmianie najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem danego zjazdu.
 12. Organizatorzy (FPCP oraz CIP) informują, że materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi.
 13. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do nieudostępniania materiałów szkoleniowych osobom nie uczestniczącym w szkoleniu. Zabrania się także powielania, kopiowania, dalszego udostępniania materiałów szkoleniowych.
 14. Organizatorzy (FPCP  oraz CIP) nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu trudności technicznych leżących po stronie uczestnika (słabego łącza internetowego, zakłóceń w odbiorze zajęć, niesprawności sprzętu itp.)

OBECNOŚĆ PODCZAS ZAJĘĆ
 1. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do aktywnego udziału w szkoleniu oraz osobistej obecności podczas zajęć.
 2. W trakcie cyklu szkoleniowego (16 zjazdów) dopuszczalna jest jedna nieobecność bez żadnych konsekwencji.
 3. Uczestnik powinien poinformować organizatora o swojej nieobecności.
 4. Nieobecność na 4 godzinach konkretnego zjazdu sprawia , że obecność na zjeździe nie jest zaliczana.

OPŁATY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU
 1. Umowa na szkolenie reguluje wysokość opłaty za poszczególne zjazdy, która powinna być każdorazowo  opłacana przez uczestnika szkolenia zgodnie z terminarzem zjazdów danej grupy szkoleniowej. Wniesienia opłaty  należy dokonywać najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zjazdu.
 2. Nieobecność na zjeździe nie zwalnia z opłaty za zjazd.
 3. Fundacja umożliwia uczestnikowi odpracowanie opuszczonego zjazdu szkoleniowego z inną grupą szkoleniową. Odpracowywanie jest wówczas nieodpłatne, pod warunkiem wcześniejszego uregulowania płatności za szkolenie.

PRACA ONLINE
 1. Uczestnik logując się do zajęć on line jest zobowiązany do podpisania się pełnym imieniem i nazwiskiem.
 2. W przypadku braku imiennego podpisu okna w witrynie ZOOM, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że może zostać wylogowany ze szkolenia.
 3. Obecność podczas szkolenia wymaga od uczestnika bycia widocznym za pośrednictwem kamery. Brak wizji wymaga zgody trenera prowadzącego konkretny zjazd szkoleniowy.
 4. Uczestnik odpowiada za zorganizowanie i sprawność sprzętu umożliwiającego zarówno połączenie internetowe jak i obecność na fonii i wizji.
 5. Niedopuszczalne jest podczas szkolenia: przemieszczanie się, podróżowanie, umożliwianie udziału osobom trzecim, czy też angażowanie się w jakąkolwiek inną aktywność poza uczestniczeniem w zajęciach.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Organizatorzy szkolenia przetwarzają dane osobowe uczestników zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator Danych Osobowych - Ośrodek Szkoleń i Informacji
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych według wyżej wymienionych dyrektyw.
Fundacja PCP
ul. Brozowa 15
80-243 GDAŃSK

NIP: 9570991713
Wróć do spisu treści